Teisė į kompensaciją


Esant toliau nurodytoms sąlygoms keleivis turi teisę į iki 600 EUR dydžio kompensaciją, kurią paprastai turi sumokėti atsakingas oro vežėjas pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004:

salygos

1 SĄLYGA

Keleivis turi turėti patvirtintą rezervavimą atitinkamam skrydžiui ir, išskyrus skrydžio atšaukimo atvejį, turi būti atvykęs laiku registruotis į atitinkamą skrydį, t. y. ne vėliau kaip likus 45 min. iki paskelbto išvykimo laiko arba kitu oro vežėjo, turizmo kelionių organizatoriaus arba įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis) nurodyta tvarka ir laiku.
salygos

2 SĄLYGA

Skrydis turi (i) išvykti iš oro uosto, esančio tam tikroje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, arba (ii) atvykti į oro uostą, esantį tam tikroje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijoje, iš trečiojoje šalyje esančio oro uosto (pastaruoju atveju, skrydį turi vykdyti oro vežėjas, turintis atitinkamą galiojančią veiklos licenciją, kurią išdavė tam tikra Europos Sąjungos valstybė narė ar Norvegija, Islandija, Šveicarija, ir neturi būti gauta lengvatų ar kompensacijų bei neturi būti suteikta pagalba trečiojoje šalyje).
salygos

3 SĄLYGA

(i) Keleivį turi būti atsisakyta vežti prieš keleivio valią (t. y. keleivį turi būti atsisakyta priimti skristi, nors jis ir būtų atvykęs laiku registruotis, pvz., dėl parduoto per didelio bilietų skaičiaus; išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų priežasčių atsisakyti keleivį vežti, pvz., sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais arba dėl nepakankamų kelionės dokumentų) arba (ii) skrydis turi būti atšauktas (t. y. turi būti nevykdomas anksčiau numatytas skrydis, kuriame buvo rezervuota bent viena vieta), arba (iii) skrydis turi būti atidėtas (t. y. keleivio atvykimo į galutinę paskirties vietą laikas turi skirtis 3 ar daugiau valandų nuo pradinio numatyto atvykimo laiko).
salygos

4 SĄLYGA

Jeigu skrydis buvo atšauktas – (i) Keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš dvi ar daugiau savaites iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; (ii) keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš dvi (arba mažiau) savaites ir daugiau kaip prieš septynias dienas iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir neturi būti pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip dviem valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant į galutinę paskirties vietą mažiau kaip keturiomis valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką; (iii) keleiviui turi būti nepranešta apie skrydžio atšaukimą prieš septynias dienas (arba daugiau) iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko ir neturi būti pasiūlyta keliauti kitu maršrutu, išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant į galutinę paskirties vietą mažiau kaip dviem valandomis vėliau už tvarkaraštyje numatytą atvykimo laiką.
salygos

5 SĄLYGA

Skrydis neturi būti atšauktas ar atidėtas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių (pvz., politinio nestabilumo, meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, pavojaus saugumui, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, orlaivio techninės problemos, bet tik jeigu ji susijusi su įvykiu, kuris nėra būdingas normaliai oro vežėjo veiklai ir kurio dėl jo pobūdžio ir atsiradimo priežasčių negalima realiai valdyti).
salygos

6 SĄLYGA

Keleivio skrydis neturi būti nemokamas ar pagal mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar netiesiogiai negali pasinaudoti visuomenė (pabrėžtina, kad skrydžio bilietai gali būti su nuolaida, kelionių paketo dalis ir pan.).
salygos

7 SĄLYGA

Turi būti nepraleistas 3 metų ieškinio senaties terminas, kuris yra skaičiuojamas nuo atidėto, atšaukto skrydžio datos ar nuo atsisakymo vežti datos (t. y. reikalavimą dėl kompensacijos išmokėjimo galima pareikšti dėl visų per pastaruosius 3 metus vykusių skrydžių).