Paslaugų teikimo sąlygos

Keleivis (toliau tekste – Klientas) užpildęs paslaugų teikimo anketą, kuri pasiekiama interneto tinklalapyje https://atidetasskrydis.lt/anketa/ (toliau – Anketa),

ir

MB „Atidėtas skrydis“, įmonės kodas: 304041079, reg. buveinės adresas: S. B. Jundzilo g. 46, Vilnius, el. paštas: info@atidetasskrydis.lt (toliau tekste – Paslaugų teikėjas),

toliau kiekviena iš šalių atskirai gali būti vadinama Šalimi, o abi kartu gali būti vadinamos Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:
– Klientas ir kiti Anketoje nurodyti keleiviai (jeigu tokių būtų) (toliau – Kiti keleiviai) buvo įsigiję Anketoje nurodyto oro vežėjo (toliau tekste – Oro vežėjas) vykdyto ir Anketoje nurodyto skrydžio bilietus (toliau tekste – Skrydis), kuris buvo sutrikdytas (t. y. Skrydis buvo atidėtas, atšauktas arba buvo atsisakyta Klientą ir (ar) Kitus keleivius skraidinti);
– 2004-02-11 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (toliau tekste – Reglamentas), bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų išplėtota praktika numato, kad tam tikrais sutrikdyto skrydžio atvejais keleiviui priklauso teisė gauti Reglamento 7 str. numatytą kompensaciją iki 600 EUR dydžio, jeigu yra visos kompensacijos mokėjimo sąlygos (toliau tekste – Kompensacija);

veikdamos gera valia ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso atitinkamomis nuostatomis, Šalys susitaria bei elektroninėmis priemonėmis sudaro šią paslaugų teikimo sutartį toliau nurodytomis sąlygomis ir tvarka (toliau tekste – Sutartis):

1. Paslaugų teikėjas šios Sutarties galiojimo laikotarpiu, kiekvieną kartą įvertinęs savo turimus pajėgumus bei know how, įsipareigoja Klientui bei Kitiems keleiviams teikti šią su sutrikdytu Skrydžiu susijusią pagalbą (toliau tekste – Pagalba):
a) padėti įgyvendinti teisę į Kompensaciją, teikiant su tuo susijusias konsultacijas;
b) parengti bei pateikti Kliento ir Kitų keleivių vardu Oro vežėjui reikalavimą išmokėti Kompensaciją bei bet kokią kitą Kompensacijos išmokėjimui reikalingą informaciją;
c) suteikti kitą su teisės į Kompensaciją įgyvendinimu susijusią intelektinę pagalbą, jeigu Paslaugų teikėjas mano, kad tokią pagalbą, įvertinus visas su tam tikru atveju susijusias aplinkybes, yra tikslinga konkrečiu atveju suteikti (pvz., įvertinus galimo ginčo perspektyvumą, patirsimų išlaidų dydį, į Paslaugų teikėją dėl konkretaus skrydžio besikreipusių keleivių skaičių ir pan.);
d) prisiimti atstovavimo teisme išlaidas bei kitas bylinėjimosi išlaidas, jeigu kyla ginčas su Oro vežėju dėl Klientui ir Kitiems keleiviams priklausančios Kompensacijos išmokėjimo, su sąlyga, kad Paslaugų teikėjas aiškiai raštu ir iš anksto pritarė konkretaus teisminio ginčo iniciavimui prieš inicijuojant tokį teisminį ginčą. Šią pagalbą Paslaugų teikėjas teikia tik tuo atveju, jeigu mano, kad tokią pagalbą, įvertinus visas su tam tikru atveju susijusias aplinkybes, yra tikslinga konkrečiu atveju suteikti (pvz., įvertinus galimo ginčo perspektyvumą, patirsimų išlaidų dydį, į Paslaugų teikėją dėl konkretaus skrydžio besikreipusių keleivių skaičių ir pan.).

2. Klientas įsipareigoja už 1 punkte numatytos Pagalbos teikimą (nepriklausomai nuo, to kiek ir kokios Pagalbos faktiškai buvo suteikta, be to, nepriklausomai nuo to, kokius veiksmus atlikus Kompensacija buvo išmokėta) Paslaugų teikėjui sumokėti sumą lygią 1/4 Klientui bei Kitiems keleiviams dėl sutrikdyto Skrydžio faktiškai Oro vežėjo išmokėtos kompensacijos, įskaitant kompensaciją Oro vežėjo mokamą kaip geros valios gestas. Šalys susitaria, kad anksčiau minėtas atlyginimas Paslaugų teikėjui turi būti mokamas tik esant 3 punkte numatytoms sąlygoms. Tuo atveju, jeigu 3 punkte numatytos sąlygos neegzistuoja, laikoma, kad 1 punkte numatyta Pagalba Paslaugų teikėjo buvo teikiama neatlygintinai. Tuo atveju, jeigu Pagalba buvo teikiama ne tik Klientui, bet ir Kitiems keleiviams, tai Paslaugų teikėjui Kliento mokėtinas užmokestis skaičiuojamas nuo bendros Oro vežėjo tiek Klientui, tiek ir Kitiems keleiviams sumokėtos Kompensacijos sumos (t. y. jeigu būtų pripažinta, kad Klientui dėl atidėto Skrydžio priklauso 250 EUR dydžio kompensacija ir Kitam keleiviui – 250 EUR dydžio kompensacija, tai Paslaugų teikėjui Klientas turėtų sumokėti 125 EUR atlyginimą (250 EUR x 2 keleivių x 25 proc.), kai Oro vežėjas Klientui ir Kitam keleiviui bendrai paėmus sumokės 500 EUR sumą). Tuo atveju, jeigu yra būtina inicijuoti teisminę bylą, siekiant gauti Kompensaciją, tai už Pagalbos teikimą Paslaugų teikėjui turi būti mokama suma lygi 1/4 Klientui bei Kitiems keleiviams pagal Reglamentą dėl sutrikdyto Skrydžio faktiškai Oro vežėjo išmokėtos kompensacijos, nebent Šalys susitartų kitaip.

3. Šalys susitaria, kad už 1 punkte numatytos Pagalbos teikimą Klientas turės sumokėti Paslaugų teikėjui tik tuo atveju, jeigu dėl sutrikdyto Skrydžio Oro vežėjas faktiškai išmokės kokią nors kompensaciją ar Klientui ir (ar) Kitiems keleiviams sutinkant atitinkamos kompensacijos dalį.

4. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu kompensacija ir (arba) jos dalis Klientui ir Kitiems keleiviams Oro vežėjo apskritai nebus išmokėta, Klientas dėl Pagalbos teikimo Paslaugų teikėjui neturės sumokėti jokių mokesčių ir neturės padengti jokių Paslaugų teikėjo patirtų išlaidų, kurios buvo patirtos dėl 1 punkte numatytos Pagalbos teikimo.

5. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas turi teisę, įvertinęs savo pajėgumus bei kitas svarbias aplinkybes, bet kuriuo metu nutraukti atitinkamos Pagalbos teikimą. Apie tokį sprendimą Paslaugų teikėjas privalo iš anksto prieš 7 (septynias) dienas pranešti Klientui. Paslaugų teikėjui įgyvendinus šiame sutarties punkte numatytą teisę, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį nemokėdamas Paslaugų teikėjui jokio atlyginimo ar kokių nors kitų sumų. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad dėl šiame punkte numatytos Paslaugų teikėjo teisės įgyvendinimo neturi ir ateityje neturės bei nereikš jokių pretenzijų ir (ar) reikalavimų.

6. Šalys patvirtina bei garantuoja, kad:
6.1. Šalis turi teisę sudaryti ir vykdyti Sutartį pagal joje numatytas sąlygas.
6.2. Visa Šalies iki Sutarties sudarymo nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga.
6.3. Šalims yra suteikti visi reikalingi įgaliojimai, priimti visi būtini sprendimai, reikalingi šios Sutarties sudarymui, jie yra teisėti, tinkamai įforminti ir galiojantys bei neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, protingumo, teisingumo ar sąžiningumo principams.
6.4. Visi šioje Sutartyje pateikiami patvirtinimai ir garantijos yra ir išliks tikslūs bei teisingi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, pažeidusi šį įsipareigojimą Šalis privalo atlyginti dėl to kitos Šalies patirtus nuostolius.

7. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad Kitų keleivių duomenis ir dokumentus pateikia Paslaugų teikėjui turėdamas šių asmenų sutikimą. Be to, Klientas patvirtina ir garantuoja, kad Kiti keleiviai sutinka, kad Paslaugų teikėjas teiktų jiems su sutrikdytu Skrydžiu susijusią Pagalbą ir padėtų jiems pat kaip ir Klientui įgyvendinti teisę į Kompensaciją. Šalys susitaria, kad visa informacija Paslaugų teikėjo yra perduodama Kitiems keleiviams per Klientą, nebent Kiti keleiviai raštu paprašytų, kad informacija jiems būtų teikiama tiesiogiai (apie tokios galimybės egzistavimą Klientas įsipareigoja pranešti Kitiems keleiviams).

8. Klientas patvirtina ir garantuoja, kad jokios šios Sutarties nuostatos bei iki Sutarties sudarymo ar jos sudarymo metu Paslaugų teikėjo Klientui suteiktos informacijos nesuprato taip, kaip Paslaugų teikėjo garantijos (patvirtinimo), kad tam tikra kompensacija dėl sutrikdyto Skrydžio Klientui ar Kitiems keleiviams tikrai bus išmokėta. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjas sudarydamas Sutartį neįsipareigojo pasiekti tam tikro rezultato.

9. Klientas ir Kiti keleiviai įsipareigoja nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų turėti neigiamos įtakos Paslaugų teikėjo galimybei reikalauti iš Oro vežėjo atlyginti Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas dėl Pagalbos teikimo. Pažeidus minėtą įsipareigojimą, Klientas privalo pats padengti tas Paslaugų teikėjo patirtas išlaidas, kurias būtų turėjęs padengti Oro vežėjas, bet kurių dėl Kliento ir (ar) Kitų keleivių veiksmų (pvz., dėl to, kad Klientas ir (ar) Kiti keleiviai atleido Oro vežėją nuo tokios pareigos, atsisakė šioje dalyje reikalavimo teisės ir pan.) Oro vežėjas nebeprivalo padengti. Be to, Klientas ir Kiti keleiviai taip pat įsipareigoja šios Sutarties galiojimo metu nesiimti jokių papildomų veiksmų, siekiant gauti Kompensaciją, šių veiksmų iš anksto raštu nesuderinę su Paslaugų teikėju ir negavę Paslaugų teikėjo pritarimo dėl tokių veiksmų atlikimo. Klientas patvirtina, kad apie šiame punkte minėtų įsipareigojimų egzistavimą Kiti keleiviai yra tinkamai Kliento informuoti.

10. Klientas ir Kiti keleiviai įsipareigoja apie visą iš Oro vežėjo tiesiogiai gautą informaciją, be to, ir apie išmokėtą Kompensaciją (ar jos dalį) patys nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją bei pateikti Paslaugų teikėjo prašomus su tokia informacija susijusius ir (ar) tokią informaciją patvirtinančius dokumentus. Paslaugų teikėjui prašant minėtą informaciją / dokumentus pateikti, Klientas ir Kiti keleiviai įsipareigoja tai padaryti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos. Klientas ir (ar) Kiti keleiviai Paslaugų teikėjui suteikę melagingą ir/ar apskritai nesuteikę prašomos suteikti informacijos, įsipareigoja atlyginti dėl to Paslaugų teikėjo patirtus nuostolius. Klientas patvirtina, kad apie šiame punkte minėtų įsipareigojimų egzistavimą Kiti keleiviai yra tinkamai Kliento informuoti.

11. Šalys susitaria, kad visa informacija susijusi su Sutarties vykdymu yra konfidenciali ir įsipareigoja ją saugoti. Informacija tretiesiems asmenims gali būti atskleista tik įstatymų numatytais atvejais, gavus išankstinį rašytinį kitos Šalies sutikimą arba kai tai yra būtina, siekiant įgyvendinti pagal šią Sutartį įgytas teises.

12. Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas ar kita informacija, kurią viena Šalis perduoda kitai Šaliai, turi būti pateikiama raštu ir laikoma tinkamai įteikta kitai Šaliai, kai ji pristatoma registruotu laišku, įteikiama pasirašytinai ar išsiunčiama el. paštu nurodytu šioje Sutartyje ar Anketoje. Jeigu pasikeičia vienos Šalies duomenys, nurodyti šioje Sutartyje ar Anketoje, ši Šalis privalo apie tai nedelsiant informuoti kitą Šalį šiame punkte nustatyta tvarka. Visa neigiama rizika, susijusi su nepranešimu apie pasikeitusius Šalies duomenis, tenka nepranešusiai Šaliai.

13. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja Klientui užpildžius Anketą (t. y. pateikus ofertą) bei Paslaugų teikėjui Anketoje nurodytu Kliento el. paštu informavus, kad Paslaugų teikėjas sutinka tiek Klientui, tiek Kitiems keleiviams teikti pagalbą (t. y. akceptavus ofertą). Tuo atveju, jeigu Anketoje nurodomi Kiti keleiviai, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta ne tik Kliento, bet ir trečiųjų asmenų (t. y. Kitų keleivių) naudai.

14. Šalys susitaria, kad sudaryta Sutartis gali būti keičiama Šalims apsikeičiant atitinkamais el. pašto pranešimais, kurie turi būti siunčiami šioje Sutartyje nurodytu Paslaugų teikėjo el. pašto adresu ir Anketoje nurodytu Kliento el. pašto adresu.

15. Sutarties aiškinimui, galiojimui ir vykdymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16. Visi ginčai, kylantys iš šios Sutarties, yra sprendžiami Šalių tarpusavio derybomis, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais, o nepasiekus susitarimo – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Sutartis sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo elektroninėmis priemonėmis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.71 str. 2 dalis, 6.162 str. 1 d. ir 6.173 str. 1 dalis). Tuo atveju, jeigu Klientas per 7 dienas nuo Anketos užpildymo el. paštu Paslaugų teikėjui išreiškia pageidavimą dėl sutarties sąlygų įforminimo raštu, abiejų Šalių gali būti pasirašoma popierinė sutarties versija į ją perkeliant visas anksčiau minėtas Sutarties nuostatas, kurios galiojo Anketos užpildymo metu.

(2019 metų sutarties redakcija v1)